Mens 5KM Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V40
102
2
SM
97
3
V50
96
4
V60
93
5
SM
49
6
SM
48
7
SM
47
8
V40
47
9
V40
47
10
V50
46
11
V70
45
12
V40
44

Mens 5M Points

Pos
Name
Cat
Points
1
SM
100
2
V40
100
3
V50
95
4
SM
94
5
SM
90
6
SM
89
7
V40
88
8
V50
79
9
V50
79
10
V40
79
11
V60
75
12
V40
66
13
SM
65
14
V40
64
15
V60
62
16
V40
58
17
V50
55
18
V40
49
19
SM
48
20
V40
43
21
V40
43
22
V50
43
23
SM
41
24
V40
41
25
V40
40
26
V50
36
27
V40
36
28
V40
35
29
SM
35
30
SM
32
31
V50
31
32
V60
30
33
V40
30
34
SM
28
35
V50
26

Mens H.M. Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V50
52
2
V40
51
3
V60
51
4
V70
50
5
V60
50
6
V40
50
7
V40
50
8
V40
49
9
SM
47
10
V40
47
11
V50
47
12
V60
47
13
V50
45

Mens Misc. Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V40
51

Mens Multi-long Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V50
100
2
SM
100
3
V60
98
4
V70
52
5
V40
50
6
V50
49
7
SM
48
8
V50
47

Mens Multi-short Points

Pos
Name
Cat
Points
1
SM
50
2
V50
49
3
SM
49
4
V40
49
5
V60
47
6
V40
47
7
SM
45
8
V60
44
9
V70
44
10
V50
44
11
SM
43
12
V40
40
13
V50
40

Ladies 5KM Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V40
98
2
SL
98
3
V50
96
4
V60
95
5
SL
50
6
SL
50
7
V40
48
8
SL
47
9
V40
46

Ladies 5M Points

Pos
Name
Cat
Points
1
SL
100
2
V40
98
3
SL
96
4
SL
96
5
V40
93
6
V50
92
7
SL
87
8
SL
86
9
V40
81
10
V40
76
11
V40
75
12
V40
69
13
V50
63
14
SL
63
15
V40
47
16
V40
43
17
V50
43
18
SL
41
19
V40
41
20
SL
39
21
V50
37
22
SL
37
23
V40
37
24
SL
37
25
V50
36
26
V60
36
27
V40
33
28
V50
32
29
V60
32

Ladies H.M. Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V40
51
2
V40
50
3
SL
50
4
V40
49
5
SL
49
6
SL
48
7
V40
47
8
SL
47
9
SL
47
10
V50
46
11
V40
46
12
SL
46
13
V50
44
14
V40
44
15
V50
43
16
V50
42

Ladies Misc. Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V50
50
2
V40
50
3
SL
50
4
V40
47
5
SL
47
6
V40
46

Ladies Multi-long Points

Pos
Name
Cat
Points
1
SL
50

Ladies Multi-short Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V60
51
2
V40
51
3
V50
51
4
V40
47
5
SL
47
6
V40
46
7
V50
45
8
SL
44
9
V40
43